ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА на Млекара Здравје Радово ДОО

Политиката за квалитет, безбедност и здравје при работа на МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО, чија основна дејност е преработка на млеко и производство на млечни производи, се темели кон достигнување на својата цел за безбедни и здрави работни места, без повреди, несреќи и заболувања поврзани со работата, како и постигнување на задоволството кај купувачите, преку:


Млекара Здравје Радово ги има имплементирано и сертифицирано следниве стандарди: