Менаџмент

Млекара Здравје Радово го развива работењето преку строго почитување на законските прописи и имплементирање на светските препораки за квалитет на производството, што е основа за понуда на производи кои безбедни за потрошувачите.

Секторите на Млекара Здравје Радово се формулирани со цел навремено и квалитетно да одговорат на барањата на пазарот и на интерното окружување.

Бизнис принципи

Менаџментот на компанијата Млекара Здравје Радово има усвоено основни принципи врз основа на кои го темели своето работење: